tip na voľný čas

Botanická záhrada, Košice

Turistika, jaskyne, Košice, okres Košice 1


Botanická záhrada Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach (ďalej iba BZ UPJŠ) je lokalizovaná v severozápadnej časti Košickej kotliny na úpäti svahu východného výbežku Slovenského rudohoria v lokalite Bankov, v miestnej časti Červený breh. Zemepisné súradnice záhrady sú 48°45’ zemepisnej šírky a 21°19’ zemepisnej dĺžky. Nadmorská výška plochy BZ UPJŠ je v rozmedzi 218 – 370 m n. m. Jej prevyšenie predstavuje 152 m. 2/3 plochy BZ UPJŠ sú rozložené na svahu s východnou a juhovýchodnou expozíciou. Sklon svahu je v rozpätí 20 až 25°. Geologický substrat tvoria pyroklastické bridlice a fylity. Priemerná ročná teplota je 8,4°C. Najnižšia teplota je v mesiaci január s priemernou hodnotou –3,4° C. Počas roka spadne priemerne 643 mm zrážok. Najviac zrážok pripadá na mesiac jún. Na území BZ UPJŠ prevladá severojužný smer vetra. Pôvodnou vegetáciou na územi BZ UPJŠ boli dubohrabové lesy.
BZ UPJŠ bola založená v roku 1950 a v súčasnosti sa rozprestiera na ploche 30 ha. V areáli BZ UPJŠ sú v teplých expozičných skleníkoch s rozlohou 3500 m2 expozície tropickej a subtropickej vegetácie, na ploche 4 ha je expozícia dekoratívnej flóry. Časť tejto expozície ( 2 ha ) tvorí Ekologická náučná plocha ( v súčasnosti pred dokončením výstavby ). Na ploche 4 árov je umiestnená genofondová zbierka autochtonných taxónov vyšších rastlín. Na ploche 24 ha sa rozprestiera lesná časť BZ UPJŠ, ktorá pozostavá z lesných celkov pôvodných fytocenóz nadväzujúcich na lesné spoločenstvá geomorfologických celkov Bankova a Čermeľského údolia ( východná časť Slovenského rudohoria ).
Na zostavajúcom územi je umiestnená hospodárska časť BZ UPJŠ a objekty UPJŠ. Súčasťou BZ UPJŠ je Herbár a Thaiszová knižnica. BZ UPJŠ od roku 1990 edituje vedecké periodikum THAISZIA. Journal of botany.
BZ UPJŠ sústreďuje svojú činnosť v oblasti edukačnej, výskumnej a kultúrno – spoločenskej. V edukačnej činnosti vytvára podmienky pre laboratórne cvičenia, a na požiadanie zabezpečuje výučbu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ vo vedných odboroch geobotanika, ekológia rastlín, ochrana životného prostredia a terénne exkurzie. Študenti botanických disciplín majú možnosť pod vedením zamestnancov BZ UPJŠ robiť diplomové práce a konzultovať botanické problémy. V spolupráci s Centrom voľného času sa aktívne podiela na zabezpečovaní súťaží ako sú Biologická olympiada, Poznaj a chráň, Stredoškolská odborná činnosť.
Vedecký výskum BZ UPJŠ je zameraný na štúdium biológie ohrozených druhov vyšších rastlín východného Slovenska, synantropizáciu vegetácie, invázie rastlín, šťachtenie dekoratívnych kultivárov a patologických problémov drevín v zmenených podmienkách prostredia.
Aktivity v kultúrno – spoločenskej oblasti sú orientované na sprístupnenie zbierkového rastlinného fondu, predstavovanie biologickej rôznorodosti rastlinnej ríše, zvýšenie a upevňovanie environmentalného povedomia návštevníkov k trvalej udržatelnosti a ochrane životného prostredia.


Aktuálne je

 • Otvorené

Jazykové možnosti

 • Anglicky
 • Slovensky

Vlastnosti objektu pre atrakcie

 • Bezbarierové
 • Pes vítaný

Otvorené v mesiacoch

 • Otvorené podľa záujmu
 • Otvorené celý rok

Otvorené v dňoch

 • Otvorné od - do: 09.00 - 15.00 hod.
 • Otvorené celý týžden

Parkovisko

 • Máme parkovisko

Stredisko je

 • V prevádzke

Typ - turistiky

 • Pešia turistika

Súčasťou je

 • Bufet
 • WC ženy
 • WC mužy

Čas trvania zážitku

 • 45 min
 • 1 hod

Foto/ diváci

 • Diváci sú vítaný

Denná návštevnosť

 • do 50 návštevníkov

Druh pamiatky- dedičstvo

 • Patrí so pamiatkového fondu SR

Poloha

 • Tiché prostredie
 • Centrum obce

Možnosti platby

 • Hotovosť

Predaj vstupeniek/ lístkov

 • Priamo v pokladni

Botanická záhrada

Adresa
Šrobárova 2
Košice 041 80

Mobil: 055/234 3220
Kontaktná osoba:Zodpovedná osoba

Web: www.upjs.sk
Email: botgard@upjs.sk